Osvobození od DPH

Aktuální

Tento článek aktualizujeme, aby vždy reflektoval právě platnou legislativu. Pokud myslíte, že nám něco uteklo, napište nám. Díky!

Poslední kontrola: 20. 2. 2018

Jako předehru připravovaného článku o fakturování do zahraničí jsme zpracovali přehled plnění, která jsou podle zákona o DPH od daně osvobozena.

Plátce je povinen plnění osvobozená od daně uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.

Osvobození bez nároku na odpočet DPH

Dodavatel níže uvedených plnění fakturuje bez DPH (daň na výstupu), ale zároveň nemá nárok na odpočet DPH na přijatých fakturách svých dodavatelů (daň na vstupu).

Pokud má dodavatel některá plnění s nárokem na odpočet a některá bez nároku, má právo uplatnit odpočet poměrné části DPH podle § 76 (přímo v zákoně).

Díl 8 zákona o DPH určuje, že osvobozená jsou tato plnění:

 • Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52)
  1. Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.
  2. Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.
 • Rozhlasové a televizní vysílání (§ 53)
  Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona, s výjimkou vysílání reklam, teleshoppingu nebo sponzorování.
 • Finanční činnosti (§ 54)
  1. Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
   1. a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech,
   2. b) přijímání vkladů od veřejnosti,
   3. c) poskytování úvěrů a peněžních půjček,
   4. d) platební styk a zúčtování,
   5. e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků,
   6. f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,
   7. g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního předpisu,34)
   8. h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu,
   9. i) směnárenská činnost,
   10. j) operace týkající se peněz,
   11. k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank nebo od státu,
   12. l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,
   13. m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
   14. n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,
   15. o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,
   16. p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
   17. q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,
   18. r) vedení evidence investičních nástrojů,
   19. s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,
   20. t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,
   21. u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,
   22. v) obhospodařování investičního fondu, podílového fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,
   23. w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
   24. x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
   25. y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).
  2. Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní půjčku.
  3. Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.
 • Penzijní činnosti (§ 54a)
  Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. a) poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření,
  2. b) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
  3. c) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
  4. d) zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.
 • Pojišťovací činnosti (§ 55)
  Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. a) poskytování pojištění,
  2. b) poskytování zajištění,
  3. c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.
 • Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56)
  1. Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.
  2. Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.
  3. Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.
  4. Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň.
 • Výchova a vzdělávání (§ 57)
  1. Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí
   1. a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku, dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
   2. b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče,
   3. c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách
    1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
    2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
    3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů,
    4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
   4. d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti, které mají akreditované vzdělávací programy,
   5. e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky,
   6. f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
   7. g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže.
  2. Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.
 • Zdravotní služby a a dodání zdravotního zboží (§ 58)
  1. Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
  2. Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
   1. a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo
   2. b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků.
  3. Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej
   1. a) léčiv,
   2. b) potravin pro zvláštní výživu, nebo
   3. c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.
  4. Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 • Sociální pomoc (§ 59)
  Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu.
 • Provozování loterií a jiných podobných her (§ 60)
  Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování loterií a jiných podobných her, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
 • Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61)
  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
  1. a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami,
  2. b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu48a),
  3. c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
  4. d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
  5. e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
  6. f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
  7. g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, která jsou právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě, nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.
 • Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).
  1. Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
  2. Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

Další čtení: Účetní kavárna – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

Osvobození s nárokem na odpočet DPH

Dodavatel níže uvedených plnění fakturuje bez DPH (daň na výstupu), ale zároveň má nárok na odpočet DPH na přijetých fakturách svých dodavatelů (daň na vstupu).

Díl 9 zákona o DPH specifikuje tato plnění jako:

 • Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
  1. Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
  2. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
  3. Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zvláštního právního předpisu, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
  4. Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě.
  5. Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65)
  Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
  1. a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně,
  2. b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo
  3. c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši.
 • Vývoz zboží (§ 66)
  1. Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
  2. Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země
   1. a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
   2. b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.
  3. Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
  4. Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený celním úřadem. Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. a).
  5. Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu se považuje den potvrzený celním úřadem na rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu v tuzemsku. Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. b).
  6. V případě, že výstup zboží z území Evropského společenství není potvrzen celním úřadem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup zboží jinými důkazními prostředky.
 • Poskytnutí služby do třetí země (§ 67)
  1. Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
  2. Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.
 • Osvobození ve zvláštních případech (§ 68)

  Dodání zboží pro zásobení lodí. Dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí. Dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel. Služby bezprostředně související s přepravovaným nákladem námořní lodí nebo letadlem. Dodání zboží a služeb diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zastupitelstvím mezinárodních institucí za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách. Nutno doložit potvrzené osvědčení o osvobození správcem daně příjemce služby nebo zboží. Dodání zboží a služeb pro ozbrojené síly ostatních členských států Severoatlantické smlouvy. Dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které v rámci své činnosti zboží přepraví do třetí země.

  § 68 přímo v zákoně →

 • Přeprava a služby vázané přímo na dovoz a vývoz zboží (§ 69)
  2. 1. 2018 vydala Finanční správa informaci o uplatňování zákona u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz. Shrnutí…
  1. Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle § 38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.
  2. Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží se nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu nebo svobodného pásma a naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo svobodnými pásmy.
  3. Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.
  4. Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu zboží je plátce, který přepravu při dovozu a vývozu zboží uskutečňuje, povinen doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu zboží nebo výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými důkazními prostředky Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a vývozu uskutečňována. Plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu a vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob, je povinen prokázat nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o přepravě věci nebo jinými důkazními prostředky.
  5. Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 3 je plátce, který tyto služby uskutečňuje, povinen doložit správci daně dokladem o zaplacení, popřípadě jinými doklady prokazujícími splnění podmínek pro osvobození od daně.
 • Přeprava osob (§ 70)
  Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
 • Dovoz zboží (§ 71)

  Dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně. Dovoz zboží, kterému je přiznáno osvobození od cla. Zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, kromě alkoholu, parfémů, toaletní vody, tabáku, tabákových výrobků.

  Vratné obaly. Čistokrevní koně, sbírkové a umělecké předměty, oficiální publikace dle daných specifik.

  § 71 přímo v zákoně →

 • Dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f)

  Zboží dovezené v osobních zavazadlech pro osobní užívání či dar, ne však pro obchodní účely. Netýká se zboží, které bylo pořízeno v EU a nebyla u něho vrácena daň nebo spotřební daň. Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je osvobozen do výše 430 EUR. V rámci rekreačního nebo sportovního létání do výše 300 EUR. U cestujících osob mladších patnácti let se částky snižují o 200 EUR. Nelze započíst jen část zboží.

  Stanoveny limity pro osvobození při dovozu cigaret, doutníků, tabáku (množství v ks nebo g). U alkoholu a alkoholických nápojů stanoveny též limity (množství v litrech a % alkoholu) a u tichých vín a piva (v litrech). Netýká se osob mladších 17-ti let.

  Dovoz pohonných hmot je osvobozen v běžné nádrži dopravního prostředku a nejvýše v 10-ti litrové přenosné nádobě.

  § 71a až 71f přímo v zákoně →

Publikováno 28. 06. 2013

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte