Osvobození od DPH

Některá plnění jsou podle zákona o DPH od daně osvobozena. Mějte ale na paměti, že i tato osvobozená plnění musíte do daňového přiznání za zdaňovací období uvést.

Osvobození bez nároku na odpočet DPH

Dodavatel níže uvedených plnění fakturuje bez DPH (daň na výstupu), ale zároveň nemá nárok na odpočet DPH na přijatých fakturách svých dodavatelů (daň na vstupu).

Pokud má dodavatel některá plnění s nárokem na odpočet a některá bez nároku, má právo uplatnit odpočet poměrné části DPH podle § 76. Díl 8 zákona o DPH pak určuje, že osvobozená jsou tato plnění:

 • Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52)
  1. Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.
  2. Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.
 • Rozhlasové a televizní vysílání (§ 53)
  Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí poskytování rozhlasového nebo televizního vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou vysílání obchodního sdělení, nebo poskytování obdobného vysílání z jiného členského státu nebo ze třetí země.
 • Finanční činnosti (§ 54)
  1. Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
   1. a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,
   2. b) přijímání vkladů od veřejnosti,
   3. c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,
   4. d) platební služby a vydávání elektronických peněz,
   5. e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),
   6. f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,
   7. g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,
   8. h) obstarávání inkasa,
   9. i) směnárenská činnost,
   10. j) operace týkající se peněz,
   11. k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank nebo od státu,
   12. l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,
   13. m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
   14. n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,
   15. o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
   16. p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
   17. q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,
   18. r) vedení evidence investičních nástrojů,
   19. s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,
   20. t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,
   21. u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,
   22. v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, podílového fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,
   23. w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
   24. x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
   25. y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).
  2. Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku.
  3. Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.
 • Penzijní činnosti (§ 54a)
  Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
  2. b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
  3. c) zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.
 • Pojišťovací činnosti (§ 55)
  Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. a) poskytování pojištění,
  2. b) poskytování zajištění,
  3. c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.
 • Dodání nemovité věci (§ 56)
  1. Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který
   a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
   b) není stavebním pozemkem.
  2. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
   a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 
   1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
   2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
   b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.
  3. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
   a) od vydání
   1. prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo
   2. kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené vybrané nemovité věci, nebo
   b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ode dne, kdy bylo započato
   1. první užívání vybrané nemovité věci, nebo
   2. užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné změně; pokud byl k provedené podstatné změně této vybrané nemovité věci vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, postupuje se podle písmene a).
  4. Skutečnosti rozhodné pro počátek běhu lhůty podle odstavce 3 se v případě pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, nebo práva stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí, odvíjí od stavby pevně spojené se zemí, s níž pozemek tvoří funkční celek nebo která je součástí práva stavby.
  5. Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
   a) stavba pevně spojená se zemí,
   b) jednotka,
   c) inženýrská síť,
   d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
   e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
   f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.
  6. Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

  § 56a Nájem nemovité věci
  1. Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou
   a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
   b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008,
   c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
   d) nájmu bezpečnostních schránek,
   e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
  2. Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
  3. Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.
 • Výchova a vzdělávání (§ 57)
  1. Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí
   1. a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku, dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
   2. b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče,
   3. c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách
    1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
    2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách,
    3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
   4. d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty 7e), poskytovaná osobou, která získala akreditaci k provádění této činnosti nebo která má pro výkon této činnosti akreditovaný vzdělávací program,
   5. e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků v zahraničních školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v nichž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky,
   6. f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 44f),
   7. g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež,
   8. h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány
    1. státem,
    2. krajem,
    3. obcí,
    4. organizační složkou státu, kraje nebo obce,
    5. dobrovolným svazkem obcí,
    6. hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí,
    7. příspěvkovou organizací, nebo
    8. nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež.
  2. Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.
 • Zdravotní služby a a dodání zdravotního zboží (§ 58)
  1. Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
  2. Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
   1. a) lidské krve, lidských orgánů a mateřského mléka, pokud není ke dni jejich dodání zřejmé, že budou použity pro průmyslové využití, nebo
   2. b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků.
  3. Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej
   1. a) léčiv,
   2. b) potravin pro zvláštní výživu, nebo
   3. c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.
  4. Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 • Sociální pomoc (§ 59)
  Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu.
 • Provozování hazardních her (§ 60)
  Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
 • Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61)
  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
  1. a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
  2. b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu 48a),
  3. c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
  4. d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
  5. e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
  6. f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
  7. g) poskytování služeb nezávislým seskupením osob, které je osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 odst. 1, § 53 nebo § 57 až 59 nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud
   1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat uvedená plnění nebo činnosti,
   2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě a
   3. toto poskytování služeb nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené od daně, hospodářskou soutěž.
 • Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).
  1. Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
  2. Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

Zdroje a další čtení:
Podnikatel.cz – Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, znění od 1. 4. 2019

Osvobození s nárokem na odpočet DPH

Dodavatel níže uvedených plnění fakturuje bez DPH (daň na výstupu), ale zároveň má nárok na odpočet DPH na přijatých fakturách svých dodavatelů (daň na vstupu). Díl 9 zákona o DPH specifikuje tato plnění jako:

 • Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
  1. Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
  2. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
  3. Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
  4. Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě.
  5. Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65)
  Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
  1. a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně,
  2. b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo
  3. c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši.
 • Vývoz zboží (§ 66)
  1. Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.
  2. Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země
   1. a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
   2. b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.
  3. Při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.
  4. Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
   1. a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie, nebo
   2. b) jinými důkazními prostředky v případě
    1. ústního celního prohlášení pro vývoz zboží, nebo
    2. úkonu považovaného za celní prohlášení pro vývoz zboží.
 • Poskytnutí služby do třetí země (§ 67)
  1. Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
  2. Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.
 • Osvobození ve zvláštních případech (§ 68)

  Dodání zboží pro zásobení lodí. Dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí. Dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel. Služby bezprostředně související s přepravovaným nákladem námořní lodí nebo letadlem. Dodání zboží a služeb diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zastupitelstvím mezinárodních institucí za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách. Nutno doložit potvrzené osvědčení o osvobození správcem daně příjemce služby nebo zboží. Dodání zboží a služeb pro ozbrojené síly ostatních členských států Severoatlantické smlouvy. Dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které v rámci své činnosti zboží přepraví do třetí země.

  Podrobnosti k § 68 přímo v zákoně →

 • Poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží (§ 69)
  2. 1. 2018 vydala Finanční správa informaci o uplatňování zákona u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz. Shrnutí…
  1. Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.
  2. Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby
   1. a) vztahující se k dovozu zboží, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, nebo
   2. b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu podle § 12 odst. 2 písm. b).
  3. Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží nebo vývozu zboží, povinen doložit
   1. a) přepravním dokladem,
   2. b) smlouvou o přepravě věci, nebo
   3. c) jinými důkazními prostředky.
 • Přeprava osob (§ 70)
  Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
 • Dovoz zboží (§ 71)

  Dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně. Dovoz zboží, kterému je přiznáno osvobození od cla. Zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, kromě alkoholu, parfémů, toaletní vody, tabáku, tabákových výrobků. Vratné obaly. Čistokrevní koně, sbírkové a umělecké předměty, oficiální publikace dle daných specifik.

  Podrobnosti k § 71 přímo v zákoně →

 • Dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f)

  Zboží dovezené v osobních zavazadlech pro osobní užívání či dar, ne však pro obchodní účely. Netýká se zboží, které bylo pořízeno v EU a nebyla u něho vrácena daň nebo spotřební daň. Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je osvobozen do výše 430 EUR. V rámci rekreačního nebo sportovního létání do výše 300 EUR. U cestujících osob mladších patnácti let se částky snižují o 200 EUR. Nelze započíst jen část zboží.

  Stanoveny limity pro osvobození při dovozu cigaret, doutníků, tabáku (množství v ks nebo g). U alkoholu a alkoholických nápojů stanoveny též limity (množství v litrech a % alkoholu) a u tichých vín a piva (v litrech). Netýká se osob mladších 17-ti let.

  Dovoz pohonných hmot je osvobozen v běžné nádrži dopravního prostředku a nejvýše v 10-ti litrové přenosné nádobě.

  Podrobnosti k § 71a až 71f přímo v zákoně →

 • Dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g)

  (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64.

  (2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 nebo o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného oběhu poskytne celnímu úřadu
  a) své daňové identifikační číslo
  b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu
  c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo přepravě do jiného členského státu.

  (3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce 1 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu propuštěno.

  (4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci povinnost přiznat daň podle § 23.

  § 71g přímo v zákoně →


Pomůžeme vám s papírováním

Fakturoid vám usnadní komunikaci se státem. Vyexportuje za vás daňové přiznání, spočítá, jak vám vycházejí odvody, nebo automaticky (a průběžně) hlídá, jestli se vám vyplatí paušální daň.

První faktura do minuty

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.