Jak na faktury do zahraničí? Náležitosti, zvyklosti a DPH

Vystavovat fakturu do zahraničí je někdy celkem oříšek, zvlášť pokud jako plátce DPH fakturujete do EU. V tomto článku popíšeme vše od základních náležitostí až po složitosti kolem DPH.

Obsah článku

Povinné náležitosti faktury do zahraničí

Faktura do zahraničí má kromě obvyklých náležitostí i svá specifika. Povinně musí obsahovat hned několik věcí.

IBAN a SWIFT

Kromě čísla bankovního účtu musíte na faktuře uvést také IBAN a SWIFT, které slouží pro identifikaci vašeho účtu. Pokud si vyplníte IBAN a SWIFT ve Fakturoidu (Nastavení > Banka a párování plateb), zobrazí se automaticky, a to jen tehdy, kdy jsou potřeba. Kromě faktury do zahraničí může jít také o případ, kdy je faktura v cizí měně.

Kurz

Tedy kurz, v němž se částky na faktuře přepočítají. Nejčastěji se používá devizový kurz ČNB ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud jste plátci DPH, a ke dni vystavení, pokud nejste. Fakturační robot vám tento kurz doplní automaticky.

DPH se budeme detailně zabývat níže, v tuto chvíli jen uveďme, že částku DPH musíte na faktuře vyčíslit i v , nejen v cizí měně. Fakturoid to samozřejmě dělá za vás.

(Pro zajímavost: ČNB vypisuje kurz pro daný den až kolem 14:30, do té doby platí pro daný den předchozí kurz. Je tedy možné, že faktury vystavené v jeden den budou mít dva různé kurzy.)

Jazyk faktury

Váš příjemce by měl všemu, co na faktuře stojí, rozumět. Máte přitom několik možností, jak na to: fakturu můžete vystavit dvojjazyčně, pouze v klientově rodném jazyce, nebo třeba v jazyce, který je vám oběma známý (typicky v angličtině). Například ve Fakturoidu můžete fakturovat v řadě různých jazyků.

Nepovinné zvyklosti při vystavování faktur do zahraničí

Věc, kterou sice zákon nespecifikuje, ale bývá obvykle součástí faktury do zahraničí, je uvádět název banky dodavatele. Někdy je to totiž potřeba k provedení platby, takže tím odběrateli usnadňujete placení. Náš robot automaticky zobrazí název banky na faktuře ve stejných případech, kdy se na ní ukazuje IBAN/SWIFT.

Faktura také může (i když nemusí) obsahovat sazbu daně 0 % a výši daně (0 Kč), pokud jde o plnění osvobozené od daně nebo přenesenou daňovou povinnost.DPH a faktury do zahraničí

Zajímá vás, kdo při fakturaci do zahraničí odvádí DPH? Jde sice o relativně komplikovanou oblast, základní přehled vám ale dá naše přehledná tabulka – ať už jste plátce, nebo neplátce DPH. V druhé tabulce pak najdete detailní návod, jak na DPH, pokud jste vy sami plátce DPH a zároveň fakturujete jinému plátci DPH v rámci EU.

Tabulka č. 1: Základní přehled, jak na DPH

Dodavatel Odběratel
EU podnikající osoba EU nepodnikající osoba Mimo EU podnikající osoba Mimo EU nepodnikající osoba
Plátce DPH Viz tabulka níže. Pokud tam není váš druh plnění a místo plnění je v EU, pak přenesená DPH. Osvobozená plnění bez DPH. Česká DPH.

Služby telekomunikační, elektronicky poskytované atd. – OSS

Osvobozená plnění bez DPH.

Dodání nového dopravního prostředku do EU (registrace v EU ne v ČR) osvobozeno + přenesená DPH.
Osvobození od DPH u služeb i zboží (u zboží nutno doložit daňovým dokladem – rozhodnutí celního úřadu o vývozu). Spotřeba na území ČR – osvobození nebo česká DPH – vratka DPH při předložení žádosti. Osvobozená plnění bez DPH, jinak česká DPH (vrácení DPH při předložení dokladu u vyvezení zboží do třetí země – cena zboží vyšší než 2 000 Kč)
Identifikovaná osoba Neplátce, který poskytl službu do EU podnikající osobě, s místem plnění v EU - přenesená daňová povinnost. Jinak bez DPH. Služby telekomunikační, elektronicky poskytované atd. – OSS Bez DPH Bez DPH
Neplátce DPH V případě poskytnutí služby se stáváte identifikovanou osobou. Jinak bez DPH. Služby telekomunikační, elektronicky poskytované, eshopy atd. – OSS Bez DPH Bez DPH

Tabulka č. 2: Co když plátce DPH fakturuje jinému plátci DPH v EU?

Pokud coby plátce DPH fakturujete dalšímu plátci DPH do jiného státu EU, pak se DPH a související povinnosti budou odvíjet od předmětu a místa plnění.

Předmět plnění Specifikace Místo plnění DPH
Zboží Zboží v dopravním prostředku
Loď, letadlo, vlak - území EU
Místo zahájení přepravy v ČR (zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu) Česká DPH
Zboží v dopravním prostředku
Loď, letadlo, vlak - území EU
Místo zahájení přepravy v EU (zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu) Osvobozeno + přenesená DPH
S odesláním nebo přepravou
Přepravu do EU zajistí buď dodavatel, sám odběratel nebo zmocněná třetí osoba
Tam kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy Osvobozeno + přenesená DPH
S instalací a montáží Tam kde dochází k instalaci nebo montáži – místo a instalace v ČR Česká DPH
S instalací a montáží Tam kde dochází k instalaci nebo montáži – místo a instalace v EU Osvobozeno + přenesená DPH
Podléhajícího spotřební dani, dodání do EU Tam kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, mimo ČR Osvobozeno + přenesená DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky s těmito komoditami. Kam je zboží dodáno (sídlo obchodníka)
– pokud ČR
Česká DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky s těmito komoditami. Kam je zboží dodáno (sídlo obchodníka)
– pokud EU
Osvobozeno + přenesená DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky spotřebitele. Kde se zboží spotřebovává
– pokud ČR
Česká DPH
Dodané soustavami – plyn, elektřina, teplo, chlad. Pro obchodníky spotřebitele. Kde se zboží spotřebovává
– pokud EU
Osvobozeno + přenesená DPH
Dodání nového dopravního prostředku do EU (na faktuře musí být věta "Jedná se o nový dopravní prostředek") Vozidlo registrováno v EU, ne v ČR Osvobozeno + přenesená DPH
Bez odeslání nebo přepravy Nákup v prodejně na území ČR Česká DPH
Služby Ve vztahu k nemovitosti – stavební práce, ubytovací a restaurační služby, služby znalce, odhadce, realitní kanceláře Tam kde se nemovitost nachází
– pokud ČR
Česká DPH
Ve vztahu k nemovitosti – stavební práce, ubytovací a restaurační služby, služby znalce, odhadce, realitní kanceláře Tam kde se nemovitost nachází
– pokud EU
Přenesená DPH
V oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání Místo konání akce
– pokud ČR
Česká DPH
V oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání Místo konání akce
– pokud EU
Přenesená DPH
Stravovací Místo kde jsou poskytovány
– pokud ČR
Česká DPH
Stravovací Místo kde jsou poskytovány
– pokud EU
Přenesená DPH
Stravovací – loď, letadlo, vlak na území EU - přeprava zpět se považuje za samostatnou přepravu Místo zahájení přepravy
– pokud ČR
Česká DPH
Stravovací – loď, letadlo, vlak na území EU - přeprava zpět se považuje za samostatnou přepravu Místo zahájení přepravy
– pokud EU
Přenesená DPH
Přeprava osob, včetně souvisejících služeb Tam kde se přeprava uskutečňuje
– pokud ČR
Česká DPH
Přeprava osob, včetně souvisejících služeb Tam kde se přeprava uskutečňuje
– pokud EU
Přenesená DPH
Mimo služby osvobozené V sídle nebo v místě provozovny příjemce v EU Přenesená DPH
Pronájem Dopravního prostředku – krátkodobý (dopravní prostředek 30 dní, loď 90 dní max.) Místo předání dopr. prostředku
– pokud ČR
Česká DPH
Dopravního prostředku – krátkodobý (dopravní prostředek 30 dní, loď 90 dní max.) Místo předání dopr. prostředku
– pokud EU
Přenesená DPH
Dopravního prostředku – dlouhodobý Sídlo nebo místo pobytu nájemce v ČR Česká DPH
Dopravního prostředku – dlouhodobý Sídlo nebo místo pobytu nájemce v EU Přenesená DPH
Loď – dlouhodobý Předání v ČR Česká DPH
Loď – dlouhodobý Předání v EU Přenesená DPH
Nemovitost Převod Kde se nemovitost nachází
– pokud ČR
Česká DPH
Převod Kde se nemovitost nachází
– pokud EU
Přenesená DPH
Dodání obchodního majetku do EU Pro plátce Osvobozeno + přenesená DPH

Vysvětlivky k pojmům v tabulkách

Identifikovaná osoba

Vznikla 1. 1. 2013, když se stát snažil napravit nepříjemnou situaci, kdy jste se podle zákona jako tuzemský dodavatel, který poskytl službu odběrateli v jiném členském státě EU, automaticky museli stát plátcem DPH, a to dnem poskytnutí takové služby.

Nově se v takovém případě stáváte identifikovanou osobou. Zjednodušeně řečeno, pro tuzemsko jste nadále neplátce DPH, ale pro EU zahraničí jste plátce DPH.

Přenesená daňová povinnost do zahraničí (reverse charge)

Stručně: Fakturováno se sazbou 0 % DPH + dovětek „Daň odvede zákazník“ na faktuře.

Přenesení daňové povinnosti (někdy také „přenesení DPH“) je režim, kdy vyměření a odvedení DPH je povinností odběratele. Uplatní se ve většině případů, kdy dochází k přeshraničnímu plnění mezi dvěma plátci DPH, nebo i mezi dvěma podnikateli.

Příklad povinné věty v různých jazycích:

 • CZ „Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.“
 • EN „Invoice in Reverse charge mode. The buyer is obligated to fill in the VAT amounts and pay the tax.“
 • DE „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.“
 • SK „Faktúra je v režime prenesenej daňovej povinnosti. Daň odvedie zákazník.“
 • FR „La facture sous le régime ou l’entrepot fiscal suspensif. Taxe payée par l’acheteur.“

Osvobození od DPH

Podrobně ho řešíme v tomto článku, zde nám stačí uvést, že u plnění osvobozených od DPH (viz tabulka výše) se na faktuře DPH vůbec neuvádí, naopak se tam musí uvést věta v příslušném jazyce faktury:

 • CZ „Osvobozeno od daně podle zákona o DPH č. 235/2004“
 • EN „Tax exemption according to VAT Law no. 235/2004“
 • DE „Steuerbefreiung laut Umsatzsteuergesetz Nr. 235/2004“
 • SK „Oslobodenie od dane podľa zákona o DPH č. 235/2004“

Fakturujete za služby poskytnuté do EU? Přečtěte si přehledný návod z pera daňové poradkyně, jak na to.


Faktury ze zahraničí. Co je DEČ?

Obdrželi jste doklad, na kterém je uvedeno DIČ začínající písmeny EU? Pak se nejedná o DIČ, ale o DEČ. S DEČ neboli daňovým evidenčním číslem se lze setkat na zahraničních fakturách vystavených osobám nepovinným k dani.

Čím je DEČ specifické?

 • Nelze jej ověřit v systému VIES. Ve VIESu je možné ověřit pouze DIČ. K ověřování DEČ není důvod, neboť DEČ může být uvedeno pouze na fakturách pro koncové spotřebitele.
 • Najdete jej pouze na dokladech ze třetích zemí. Často se jedná o doklady z evropských států, které nejsou součástí EU. Dále pak na fakturách například z Kanady, USA nebo Austrálie.
 • Je určeno na doklady pro osoby nepovinné k dani. Fakturu s DEČ mohou obdržet pouze nepodnikající subjekty. Jestliže jste osobou povinnou k dani (ať už jako firma či OSVČ) správně byste doklad s DEČ obdržet neměli. Pokud se tak stane, může se jednat o pochybení ze strany dodavatele. Případně může být na vině to, že fakturující firma neměla informace o tom, že jste plátcem DPH.

Jste plátce a obdrželi jste doklad s DEČ?

Na dokladech s DEČ je vyčíslena DPH. Tuto DPH si bohužel není možné nárokovat neboť § 72, odst. 2 zákona o DPH říká, že “se daní na vstupu rozumí daň uplatněná dle tohoto zákona”.

Pokud jste plátcem DPH a tento doklad obdržíte, máte na výběr ze dvou možností. Můžete zkusit požádat dodavatele o vystavení správného dokladu bez DPH. Pokud dodavatel požadavku nevyhoví, nezbyde vám nic jiného, než zaplacené DPH oželet a provést reverse charge. V tomto případě základem daně bude částka včetně vyčíslené DPH.


Další zdroje k tématu

Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.