Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)

OSS (dříve MOSS) je režim při fakturování osobám nepovinným k dani (nepodnikající osoby, koncoví spotřebitelé) v zahraničí. Platí výjimka do 10 000 EUR. Pokud dodáváte zboží spotřebitelům, nebo poskytujete níže uvedené služby osobám nepovinným k dani v EU, máte povinnost odvést DPH ve státě zákazníka (pro určení DPH použijete sazbu dle dané země):

 • zboží na dálku (nově od 1. 7. 2021)
  1. pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu, kde je odeslání nebo přeprava ukončena:
   • osobou povinou k dani, která zboží dodává
   • nebo třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy
  2. se zboží dodává osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy předmětem daně (tedy B2C)
  3. nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží
 • telekomunikační
  1. pevné a mobilní telefonní služby
  2. telefonní služby poskytované přes internet
  3. poskytování přístupu na internet (ISP)
  4. …a další viz Článek 6a
 • elektronicky poskytované
  1. digitalizované produkty včetně softwaru
  2. webové prezentace
  3. služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem
  4. …a další viz Článek 7
 • rozhlasové a televizní vysílání
  1. rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí
  2. rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu
  3. …a další viz Článek 6b

Abyste se nemuseli registrovat v každém státě jako plátce DPH (to už naši moudří zákonodárci uznali za příliš šílené), zavádí se režim jednoho správního místa. V praxi to znamená, že si vyberete daňový portál jednoho členského státu (nejspíš ČR) a přes něj pak budete odvádět DPH ze všech příslušných plnění. Pro registraci v ČR musíte splňovat tyto podmínky:

 • Jste v ČR registrováni k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba)
 • Máte v ČR sídlo nebo provozovnu
 • Nejste registrování k režimu jednoho správního místa v jiném státě

Pak budete čtvrtletně podávat jedno přiznání, ve kterém budou všechna příslušná zahraniční plnění vyčíslená v eurech. Přiznání bude mít své referenční číslo, které se použije při jeho platbě do pole "zpráva pro příjemce".

Pokud se zaregistrujete, musíte podávat prázdné přiznání i za čtvrtletí, kdy jste neměli žádná plnění relevantní pro OSS.

Výjimka při ročním obratu do 10 000 EUR

Místem poskytnutí služeb je výjimečně členský stát poskytovatele, pokud:

 • hodnota poskytnutí zboží a služeb nepřekračuje ve stávajícím a v předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR bez DPH (za každý kalendářní rok zvlášť, za všechny členské státy EU dohromady); a
 • poskytovatel je usazen, nebo není-li usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje pouze v jednom členském státě; a
 • poskytovatel dodává zboží na dálku nebo poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby osobám nepovinným k dani nacházejícím se v jiném členském státě.

Jsou-li splněny všechny tyto podmínky, vztahuje se na poskytnutí služeb DPH v souladu s pravidly platnými v členském státě poskytovatele. OSS neřešíte a fakturujete normálně nepodnikající osobu do ČR.

Pokud jste neplátce DPH a fakturujete elektronické či telekomunikační služby nepodnikajícím osobám v EU celkem do 10 000 EUR za rok, nemusíte se registrovat ani jako identifikovaná osoba a podávat OSS, protože je místo plnění v ČR a fakturujete bez DPH.

Poskytovatel služeb ale může zvolit použití pravidla členského státu příjemce služby a je v tomto případě tímto rozhodnutím vázán po dobu dvou kalendářních let. Jakmile dojde k překročení prahové hodnoty 10 000 EUR, je místem poskytnutí služeb členský stát příjemce služby (nelze zvolit jinou možnost).

Podrobně zde - Příručka EU ke změně v MOSS platné od 1. 1. 2019.

Registrace

K režimu jednoho správního místa se můžete registrovat na Daňovém portálu (Odkaz "Žádost o registraci do režimu OSS / Žádost o přístup do OSS (Režim EU)").

Podrobně o režimu jednoho správního místa v PDF Finanční správy.

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.