Náležitosti faktury

Každá faktura či daňový doklad musí obsahovat

 • Název firmy
 • Sídlo
 • IČO
 • Živnostníci musí (Občanský zákoník § 435 odstavec 1) mít na faktuře větu ve stylu "Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku". Nemusí tam být uvedeny další podrobnosti.
 • Obchodní společnosti (s.r.o. apod.) musí uvádět podrobnější zmínku ve stylu "Společnost zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v …město…, oddíl X, vložka 123456."

Další povinné údaje faktury nám předepisuje Zákon o účetnictví§ 11 Účetní doklady:

 • a) označení účetního dokladu → označení "Faktura", slova „Daňový doklad” by neplátce DPH uvádět spíše neměl (právě kvůli vztahu k DPH), ale pokud je uvede, nebude to považováno za chybu, která by zneplatnila celý doklad.
 • b) obsah účetního případu a jeho účastníky → dodavatel, odběratel, položky faktury
 • c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • d) okamžik vyhotovení účetního dokladu → datum vystavení
 • e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
 • f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Písmeno f) je matoucí, nevynucuje podpis vystavovatele na faktuře. Jedná se o podpisy osob na straně odběratele, např. někoho, kdo za něj danou věc objednal a toho, kdo případ účtuje. Faktura NEMUSÍ mít ani razítko, ani podpis vystavovatele a bude platná.

Co pohlídá Fakturoid za vás:

Nové vzhledy
 • Ve Fakturoidu stačí zadat IČO. Zbylé údaje předvyplníme automaticky z rejstříku.
 • Povinnou patičku si můžete upravit a my pohlídáme, aby byla na faktuře či daňovém dokladu vždy.
 • Faktura do zahraničí? V průběhu vytváření pomůže s náležitostmi nápověda a předvyplníme i správný kurz měny.
 • Vzhled faktury / daňového dokladu si můžete přizpůsobit. Přitom faktura bude vždy legislativně aktuální.

Další výhody našich faktur.
Pravidelně aktualizujeme informace k legislativě.

Specialitky u neplátců DPH

Zopakujeme, že neplátce DPH, by na faktuře neměl uvádět „Daňový doklad”. Vztahuje se právě k DPH.

Neplátci DPH mají tu výhodu, že mohou použít fakturu zároveň jako výzvu k platbě (zálohovku). DPH neodvádí a pro výpočet daně z příjmů se berou v úvahu pouze faktury zaplacené v daném roce.

Náležitosti faktury u plátců DPH

Kromě všeho výše uvedeného musí plátce DPH podle § 29 zákona o DPH na faktuře zohlednit následující:

 • daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, plátcem
 • evidenční číslo daňového dokladu (třeba 2019-1234)
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
 • základ daně
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 • výši daně v Kč zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích

Fakturace do zahraničí

Na toto téma jsme napsali zvláštní článek – Faktury do zahraničí – náležitosti, zvyklosti a doporučení.

Související články

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…