Kontrola z inspekce práce. Koho se týká a jak se připravit?

Jak podnikat a nezbláznit se, když za kdejakým rohem číhá kontrola? Připravili jsme pro vás další díl robotího rádce, který vám pomůže hrozivě vypadajícími vodami proplout. Tentokrát vám představíme tipy a triky, díky kterým se můžete na kontrolu z inspektorátu práce v klidu nachystat.

Obsah článku

Které úřady vás mohou kontrolovat

Uděláme si malé opáčko nejčastěji se vyskytujících kontrolorů v českém podnikatelském prostředí. Nejobávanější jsou kontroloři z finančního úřadu, kteří prověřují řádné plnění vašich daňových povinností. Pověst předchází také předem neohlášené inspektory z ČOI nebo z hygieny. Pak tu máme ještě kontrolu z ČSSZ a živnostenského úřadu, ale teď už se pojďme vrhnout na obávaný Státní úřad inspekce práce.

Inspektorát práce, celým jménem Státní úřad inspekce práce, dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a vůči státu – tedy na plnění pracovněprávních předpisů. V roce 2023 provedly orgány inspekce práce v České republice celkem 19 977 kontrol u zaměstnavatelů a uložily pokuty v celkové hodnotě více než 366 milionů korun.

Koho se kontrola týká?

Na seznam adeptů kontroly se dostanete i s jediným zaměstnancem. A ano, týká se to právnických i fyzických osob. Pokud jste např. praktický/á lékař/ka a zaměstnáváte zdravotní sestru, inspekce může přijít. Účel kontroly je ušlechtilý: inspekce práce prověřuje míru zajištění ochrany práv zaměstnanců, prevenci pracovních úrazů, a obecně zajištění souladu pracovních podmínek s platnými předpisy.

Kdy může kontrola z inspekce práce přijít?

 1. Na základě podnětu (udání): Na webu SUIP je kouzelná stránka Podání podnětu, kde se dočtete o všech způsobech, jak pozvat inspektory na kontrolu. Kdokoliv, kdo vás podezírá z porušování pracovněprávních předpisů, může např. prostřednictvím elektronického formuláře zvýšit pravděpodobnost, že vás inspekce práce navštíví.

 2. Kvůli pracovnímu úrazu: Závažný nebo dokonce smrtelný úraz je zaměstnavatel povinen inspektorátu práce nahlásit, takže je téměř jisté, že vás nemine kontrola zaměřená na BOZP.

 3. V rámci ročního programu kontrolních akcí: Pokud se ke svým bývalým i současným zaměstnancům chováte s úctou a nemáte podlé konkurenty, z celého srdce vám gratulujeme. Orgány inspekce práce mají však roční program kontrolních akcí a výběr kontrolovaných subjektů je náhodný, takže si případnou kontrolu neberte osobně, ale přípravy nepodceňujte, protože i hodný inspektor přišel hledat pochybení. V těchto případech se vám inspektor několik dní před kontrolní návštěvou ohlásí datovou zprávou nebo telefonicky.

 4. Jste podezřelí: Neohlášené kontroly se dočkáte, pokud vás inspekce práce podezírá např. z nelegálního zaměstnávání.

Co byste měli vědět o kontrole z inspekce práce?

Co bude kontrolor požadovat?

V první řadě je k zahájení kontroly potřeba, aby byl u kontroly přítomný nějaký lidský zástupce zaměstnavatele (kontrolované osoby):

 • člen statutárního orgánu kontrolované osoby,
 • zástupce kontrolované osoby,
 • zaměstnanec kontrolované osoby,
 • spolupracující rodinný příslušník, nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby.

Poznámka:

Inspektor může ověřit totožnost přítomných na základě občanských průkazů nebo cestovních pasů.

Dokumentace, kterou bude chtít inspektor listovat

 • dokumentaci BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - záznamy o školeních, osnovy školení BOZP, informace o rizicích, kategorizaci práce, bezpečnostní pokyny k zařízení, informace o OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a další informace
 • dokumenty týkající se zdravotní způsobilosti zaměstnanců (vstupní, opakované a výstupní zdravotní prohlídky)
 • dokumentaci pracovních úrazů (včetně knihy úrazů v elektronické nebo listinné podobě)
 • návody na obsluhu strojů
 • knihy jízd
 • evidenci pracovní doby, doby odpočinku a proplácení přesčasů
 • pracovní smlouvy
 • doklady o vyplacení mezd a odstupného
 • dokumenty k agenturnímu zaměstnávání
 • podklady pro zjištění, zda nediskriminujete zaměstnance apod.

Tip: S tvorbou dokumentace BOZP vám pomůže např. ChatGPT. O radu můžete požádat i oblastní inspektorát práce (OIP).

Jak připravit pracoviště na kontrolu?

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Udělejte si chvilku času na kontrolu pracoviště, ať je to na první pohled bezpečné místo pro práci. Co byste měli určitě udělat:

 • zajistit bezpečnostní značení únikových východů
 • označit chemické látky, sudy a nádoby
 • pořídit lékárničky a zkontrolovat expirační lhůty vybavení
 • zkontrolovat technický stav regálů, skladování v regálech, označení regálů
 • zkontrolovat technický stav strojů a zařízení, ochranných krytům, světel, kabelů, hadic, technický stav židlí na pracovních místech, ochranných prostředků, rukavic, oděvů a bot pracovníků

Jak probíhá kontrola?

 1. Inspektor zahájí kontrolu předložením svého průkazu. Kontrola může trvat 1 hodinu i celý den.
 2. Inspektor zkontroluje dokumenty související se stanoveným cílem kontroly.
 3. Inspektor může pořizovat obrazové a zvukové záznamy.
 4. Kontrolor může vyzpovídat vaše zaměstnance bez přítomnosti kohokoliv dalšího.
 5. V případě pracovního úrazu může požadovat zachování místa úrazu v původním stavu až do skončení vyšetřování.
 6. Inspektor do 30 dní (ve složitých případech do 60 dní) vypracuje protokol o provedené kontrole a ten vám doručí.
 7. Do 15 dní od doručení můžete proti protokolu podat písemné odůvodněné námitky.
 8. Kontrola končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, a v případě, že byly námitky podány, doručením vyřízení námitek zaměstnavateli.

Jaká jsou nejčastější pochybení podnikatelů?

Pravdou je, že každý inspektor má vytrénované smysly na hledání pochybení. Chybu může udělat každý, to je lidské. Podívejte se, v čem zaměstnavatelé nejčastěji chybují, ať se z jejich chyb můžete poučit:

 • porušení povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP
 • nevyplacení mzdy
 • nedodržení splatnosti mzdy
 • nedodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy
 • nevyplacení příplatků za práci v sobotu, v neděli a za noční práci
 • pozdní vystavení nebo nevystavení potvrzení o zaměstnání, jeho úmyslné zadržování a neplnění povinnosti informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru
 • nevedení evidence pracovní doby a v oblasti náhrad (zejm. náhrada mzdy za dovolenou)
 • nelegální zaměstnávání

Může vám inspektor uložit pokutu?

Ano, ale ne během samotné kontroly. Inspektor vám na základě zjištění sdělí, co byste měli napravit. Stanoví vám také přiměřený čas k provedení změn. Jakmile máte splněno, inspektorát písemně informujete a orgány inspekce práce mohou přijít provedená opatření zkontrolovat. Pokutu za přestupek řeší inspektorát práce zahájením správního řízení a proti rozhodnutí se můžete odvolat.

Jakou pokutu může udělit inspektorát práce?

Nejčastější pokuty

Státní úřad inspekce práce nejčastěji ukládá pokuty za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, porušování právních předpisů, nelegální zaměstnávání a nesoučinnost.

Pokuta za nesoučinnost – až 200 000 Kč

I když je to lákavé, nesnažte se inspektora ignorovat. Hrozila by vám pokuta za nesoučinnost. Nespolupracujte však až příliš, vždy odpovídejte pouze na otázky, na které se vás inspektor ptá, resp. poskytujte mu pouze dokumenty, které po vás žádá, jinak riskujete otevření Pandořiny skříňky.

Pokuta za diskriminaci – až 1 000 000 Kč

Zbavte se předsudků a přistupujte ke všem stejně. Neptejte se na zbytečné otázky a buďte ohleduplní. Prostě na pracovišti nikoho nediskriminujte a pokuta vás nemusí strašit.

Práce bez smlouvy – až 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč

Pozor, za práci bez smlouvy hrozí pokuta až 100 000 Kč i tomu, kdo bez smlouvy pracuje.

Švarcsystém – až 10 000 000 Kč

Navenek to vypadá jako čistě obchodní vztah např. na základě smlouvy o spolupráci. Ve skutečnosti si však objednatel nad dodavatelem drží stejnou míru kontroly, jako nad zaměstnanci.

A co má inspektorát práce v plánu pro letošní rok? Prioritou pro rok 2024 je odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.