Kontrola ze živnostenského úřadu. Co musíte vědět a jak se na ni připravit?

Do kontaktu se živnostenským úřadem přijdete hned na začátku podnikání. Mohlo by se zdát, že je tu jen od vydávání, pozastavování a ukončování živností. Ale i tenhle úřad má své kontrolory. Sepsali jsme pro vás přehled povinností, na které se kontrola ze živnosťáku zaměřuje. Třeba díky tomu ušetříte pár tisíc za pokuty.

Obsah článku

Které úřady vás mohou kontrolovat?

Podnikání je skvělé. Můžete si plnit sny, zlepšovat život lidem kolem sebe a bavit se svou prací. Aby to nebyl úplný freestyle, přes rameno vám místo šéfů občas kouknou kontroloři z různých úřadů. Pokud máte provozovnu, dříve či později vás navštíví hygiena. Zaměstnáváte někoho? Připravte se na inspekci práce. A bez ohledu na vaši činnost vás na svém seznamu bude mít finančák, ČOIka a živnosťák.

Přehled kontrol podnikatelů

Nejčastější přestupky při kontrole ze živnosťáku

Chybami se člověk učí. Poučte se z nejčastějších prohřešků ostatních živnostníků. Je to méně bolestivé než čekat na odhalení vlastních opomenutí až při samotné kontrole ze živnostenského úřadu.

  1. Nemáte na to papíry: Základ je mít platné živnostenské oprávnění. Pokud jste si živnost pozastavili, nezapomeňte si ji včas obnovit. Jestli chcete rozšířit nebo změnit svou činnost, nechte si to do živnostenského listu zapsat, ať vás nikdo nenařkne z neoprávněného podnikání.

  2. Neoznačili jste si provozovnu nebo sídlo: Když se adresa vašeho sídla liší od vašeho bydliště, uveďte na veřejně viditelném místě své jméno a IČO. Provozovna musí mít označení trvale viditelné a zákon výslovně uvádí, že označení musí být umístěné zvenčí. Pokud je vaše provozovna v budově s dalšími nájemci, nestačí označit poštovní schránku za vstupními dveřmi. Označení provozovny umístěte na exteriér budovy. Jestli má vaše provozovna sloužit spotřebitelům, musíte uvést odpovědnou osobu a prodejní/provozní dobu. U ubytovacích zařízení přidejte ještě kategorii a třídu zařízení. Pokud prodáváte prostřednictvím automatu, máte foodtrack nebo jinou mobilní provozovnu, napište na viditelné místo údaje o svém sídle.

  3. Neoznámili jste včas změnu údajů: Nezapomeňte včas hlásit změny. Pokud se změní vaše jméno nebo trvalý pobyt, změna se propíše automaticky ze základních registrů – ale pozor, neznamená to i automatickou změnu sídla podnikání (pokud ho máte na trvalé adrese). Víc se dozvíte v článku o sídle podnikání. Přerušení, obnovení nebo ukončení živnosti musíte hlásit přímo na živnostenský úřad.

  4. Zapomněli jste stanovit odpovědného zástupce k provozování živnosti: Při provozu vázaných, řemeslných nebo koncesovaných živností musíte splňovat podmínku odborné způsobilosti. Pokud chcete podnikat v oboru, který nemáte vystudovaný nebo ve kterém nemáte dostatečně dlouhou prokazatelnou praxi, můžete si sehnat odborného garanta, který tuhle podmínku splňuje.

  5. Máte chyby v dokladech: Zkontrolujte si, jestli vaše účtenky a faktury obsahují všechny náležitosti: název firmy nebo celé jméno, IČ, datum prodeje zboží nebo služby, druh zboží nebo služby. Mimochodem, Fakturoid se o všechny náležitosti faktury postará za vás.

  6. Nemůžete prokázat původ materiálu nebo zboží: Uchovávejte si faktury, dodací listy nebo kupní smlouvy od zboží a materiálů, které používáte ke své výdělečné činnosti. Vyhnete se podezření, že jste cokoliv pořídili nelegální cestou. Zvlášť důležité to je v případě obchodování s alkoholem, tabákovými výrobky a elektronikou.

Tip: Změny můžete hlásit elektronicky přes datovku nebo přes webovou stránku RŽP, která umožňuje i vyřízení žádosti o živnostenský list.

Jak kontrola ze živnostenského úřadu probíhá?

Na tuhle otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Postupy se liší podle kontrolované živnosti, podle povahy činnosti a třeba i podle podnětu, který ke kontrole vedl. Kontrola ze živnostenského úřadu se může odehrávat ve vaší provozovně, v sídle i na živnostenském úřadě. Ovšem i úředníci se musí něčím řídit, takže pro účel kontroly vycházejí ze živnostenského zákona a zákona o kontrole. Jedno je jisté – kontrolor vám musí předložit pověření ke kontrole.

Průběh kontroly ze živnostenského úřadu

Kdy se u vás může objevit živnostenská kontrola?

Neohlášená živnostenská kontrola

Když se kontrolní orgány rozhodnou prověřit, jakou činnost skutečně vykonáváte, zamíří bez předchozího oznámení k vám do provozovny. Kontrolu bude zajímat, jestli máte odpovídající živnostenské oprávnění, jestli činnost vykonávají osoby odborně způsobilé a jestli dodržujete informační povinnosti ve vztahu k zákazníkům.

Na závěr s vámi kontrolor projedná všechna zjištění a případně vás vyzve k doložení dalších dokladů, které jsou pro provedení kontroly nezbytné. Tohle většinou probíhá s několikadenním odstupem přímo na živnostenském úřadě. Po ukončení kontroly vám zaměstnanec živnostenského úřadu předá kontrolní protokol, na což má 30 dní, ve složitých případech 60 dní.

Ohlášená živnostenská kontrola

K plánované kontrole vám živnostenský úřad pošle pozvánku do datovky. Není to však kontrola z čistého nebe, ale na základě předchozího šetření buď v místě sídla, nebo provozovny.

Jakou pokutu může udělit inspektorát práce?

Můžu od živnosťáku dostat pokutu?

Ano, podobně jako u ostatních kontrol, i živnostenské úřady vám mohou udělit pokutu, která může dosáhnout výše až 1 000 000 Kč. V případě závažného porušení či porušování živnostenského zákona či jiného právního předpisu může živnostenský úřad také přikročit ke zrušení živnostenského oprávnění až na 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí.

Proti rozhodnutí můžete nejčastěji do 15 dnů od doručení protokolu podat námitky, někdy vám v protokolu úřad stanoví delší lhůtu. Námitky musíte podat písemně a musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námitkám se věnuje vedoucí kontrolní skupiny. Když jim nevyhoví, předá věc k posouzení vedoucímu kontrolního orgánu, který o nich rozhodne. K vypořádání námitek může dojít i v navazujícím správním či přestupkovém řízení.

Dvě dobré zprávy na závěr 🤩

  1. Odpovědnost podnikatele za přestupek zaniká uplynutím jednoleté promlčecí doby.
  2. Je několik případů, kdy můžete podnikat bez živnostenského listu. Máme k tomu samostatný článek.

Teď víte, jak se na případnou kontrolu připravit. Řešení nedostatků raději neodkládejte. Znáte to, když se to nejmíň hodí, přijde kontrola a těžko úředníkům vysvětlíte, že jste označení provozovny měli v plánu na příští týden. Místo utrácení za pokuty investujte do sebe a rozvoje svého podnikání.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.