Společnost bez právní subjektivity

Nahrazuje dřívější Sdružení živnostníků. Tato forma podnikání se vám může hodit, pokud máte živnost a společníky v podnikání, ale velmi doporučujeme zvážit založení s. r. o.. Sdružení živnostníků umožňovalo přenést fakturaci na jednoho společníka a pak rozdělovat zisk bez nutnosti přefakturovávat mezi společníky. Tohle už společnost bez právní subjektivity neumožňuje a tím ztrácí největší důvod, proč se dříve sdružení živnostníků používalo.


Výhody oproti s. r. o.

  • Jednodušší na založení. To je v podstatě jediná výhoda.
  • Teoreticky jednodušší vedení účetnictví, protože každý společník může zůstat živnostníkem. Na druhou stranu, ale musí každý vykazovat své přiznání. Jenže se to komplikuje tím, že pokud jeden ze společníků vede daňovou evidenci (tj. vykazuje náklady), musí to tak dělat všichni, tj. nemůžou používat výdajové paušály. To může být velmi nevýhodné.

Nevýhody oproti s. r. o.

  • Zdaleka nejdůležitější nevýhoda: Za závazky společnosti bez právní subjektivity ručí každý ze společníků celým svým majetkem. Kromě rizika, že něco v podnikání nezvládnete vy, nesete i riziko, že něco nezvládne váš společník a ztráta se dělí mezi společníky stejně jako zisk. Za společnost s ručeným omezeným, ručíte jen jejím majetkem.
  • Při fakturaci ve jménu společnosti bez právní subjektivity vystupuje každý ze společníků pod vlastní fakturačními údaji (každý si vyfakturuje svou poměrnou část), případně může fakturaci provést jeden a poté si podle svých podílů částku přefakturují. Jenže přefakturace nejspíš znemožní použití paušálních výdajů, protože budete mít uměle nafouknuté příjmy částkami, které fakturujete vy, ale ve skutečnosti je vaše jen část. Nejspíš byste tedy museli vést daňovou evidenci a evidovat náklady.
  • Společnost bez právní subjektivity se vám bude těžko prodávat.

Ve zkratce: Velmi doporučujeme zvážit založení s. r. o.. V dnešní době už to nevyžaduje žádný kapitál, je to relativně levné a netrvá to tak dlouho jako dříve.


Jak založit společnost bez právní subjektivity?

Výhodou při zakládání společnosti bez právní subjektivity je časová a administrativní nenáročnost (není potřeba registrace stačí jen ústní či písemná smlouva mezi jejími členy) a společníci mohou vystupovat pod jedním obchodním jménem. Při vkládání majetku do společnosti musí vzniknout soupis vkladů podepsaný všemi členy společnosti. Společníci si stanoví podíly na zisku a ztrátě. Pokud ne, jsou podle ustanovení § 2728 NOZ podíly stejné.

Zákaz konkurence

Jednotlivý společník nesmí bez souhlasu všech společníků podnikat nic, co by mělo konkurenční povahu oproti společnému zájmu. Pokud by tak učinil, mohou se ostatní členové soudně domáhat pozastavení takové činnosti, prohlášení činnosti za jednání společnosti (z toho by jim pak náležel podíl na zisku) a nebo náhrady škody.

Jak je to s účetnictvím či DPH?

Společnost bez právní subjektivity není poplatníkem daně, tím jsou až její členové. Pokud každý ze společníků vede daňovou evidenci mohou podle § 7 odst. 13 zákona o daních z příjmů vést společnou daňovou evidenci. Jsou-li společné výdaje rozdělovány stejně jako příjmy, mohou společníci uplatňovat výdajový paušál. Pokud jeden ze společníků vede účetnictví, přenáší se tato povinnost i na ostatní.

Hranice pro přechod na plátce DPH

Dříve platilo, že pokud jeden ze společníků přesáhne hranici obratu pro přechod na plátce DPH (1 mil. Kč za plovoucí rok), stávají se plátci všichni členové. Podle právní úpravy z roku 2017 již ale každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH (viz upozornění finanční správy, případně podrobná metodika finančního ředitelství).

Pro společníka je tedy obrat pro účely DPH součtem čistě jeho obratu dosaženého v rámci společnosti a samostatně mimo společnost.

Zánik společnosti

Ani ukončení společnost nemusí být složité, stačí dohoda jejich členů a účetní i majetkové vypořádání. Pokud má společnost více než dva členy, může pokračovat i po odchodu jednoho z nich. Společník může být z vážných důvodů ze společnosti vyloučen, musí mu však být vyplacen podíl na majetku, který mu ke dni zániku členství náležel.


Související články v Almanachu

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.