Daňová evidence

Daňovou evidenci mohou vést pouze živnostníci s obratem menším než 25 mil. Kč za rok. Musíte ji vést, pokud nemáte paušální daň, neuplatňujete náklady paušálem, ale chcete v přiznání daně z příjmů vykázat své skutečné náklady a nechcete vést podvojné účetnictví.

Co je daňová evidence?

Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Podle zákona musí pokrývat:

 • Majetek a závazky
 • Příjmy a výdaje, v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů
 • Plátce DPH je povinen evidovat údaje potřebné k přiznání DPH

Co pokrývá daňová evidence

Majetek a závazky

Do daňové evidence zaznamenáváme veškerý obchodní majetek, který má vliv na základ daně z příjmů. Jde o majetek firmy, který je třeba k podnikání a získané finanční zdroje, které se podílí na jeho krytí.

Struktura obchodního majetku

Dlouhodobý majetek má dobu použitelnosti delší než 1 rok, spotřebovává se postupně. Pokud má cenu vyšší než 80 000 Kč (nově od roku 2021, dříve 40 000 Kč) — včetně DPH u neplátce DPH, bez DPH u plátce DPH — a nemůžeme ho v plné výši zahrnout do daňových výdajů v jednom roce, proto se tento majetek odpisuje (§ 26-33 zákona o daních z příjmů).

Jak evidujeme majetek a závazky

 • Kniha pohledávek a dluhů - evidujeme číslo dokladu, kontakt, druh pohledávky / závazku, částka bez DPH, datum vystavení / odeslání / splatnosti / úhrady
 • Karty dlouhodobého majetku – evidujeme název nebo popis, ocenění, datum pořízení / uvedení do užívání / vyřazení, způsob odpisování, částky odpisů za období, zřízené zástavní právo / věcné břemeno
 • Karty úvěrů a půjček
 • Karty zásob
 • Karty rezerv

Dále sem patří:

 • Mzdová evidence
 • Kniha jízd
 • Evidence stálých plateb

Vzor daňové evidence

Malým podnikatelům stačí jednoduchá tabulka v Excelu, do které uvádí potřebné údaje. Vypadat může například takto:

Datum Číslo dokladu Popis Daňové příjmy Nedaňové příjmy Daňové výdaje Nedaňové výdaje
8. 1. 2023 2023-0001 Prodej materiálu 5000 Kč
8. 1. 2023 2023-0002 Prodej materiálu 3000 Kč
9. 1. 2023 2023-0003 Nákup materiálu 11 000 Kč

Daňová evidence příjmů a výdajů

Jedná se o veškeré příjmy z podnikání a výdaje spojené s jejich dosažením a s obchodním majetkem firmy. Při evidování položek v cizích měnách si můžeme vybrat z několika směnných kurzů:

 1. Aktuální kurz ČNB pro daný den
 2. Jednotný kurz pro celý uplynulý rok, který vyhlašuje Ministerstvo Financí (příklad pro rok 2015)
 3. Pevný kurz, který si stanovíme sami

Při vedení daňové evidence nemusíme na konci roku řešit kurzové rozdíly.

Jak evidujeme příjmy a výdaje

 • Deník příjmů a výdajů – zachycuje všechny pohyby v pokladně a na bankovním účtu
 • Platební kalendář – pro pravidelné platby typu zdravotní a sociální pojištění, splátky leasingu) – Datum platby, doklad, částka, popis
 • Přijaté a vydané faktury

Vedení evidence pro DPH

DPH je možno evidovat v rámci knihy pohledávek a dluhů, nebo odděleně v členění na DPH na vstupu a výstupu, zvlášť pro základní a sníženou sazbu daně. Zajímá nás:

 • Daňové dluhy za každé zdaňovací období
 • Nárok na odpočet a vrácení daně za zdaňovací období
 • Zaplacené zálohy na daň
 • Zúčtování

Pokud uskutečňujeme plnění do/z jiného členského státu EU, jsme povinni je evidovat podle jednotlivých států.

Výkazy ke konci zdaňovacího období

 • Celkové částky příjmů a výdajů
 • Stavy pohledávek a závazků
 • Stavy v pokladně a na bankovním účtu
 • Stavy majetku a dluhů
 • Kurzové rozdíly u bankovních účtů v cizích měnách a u případných valutových pokladen

Související články v Almanachu

Prohledat Almanach

Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…