Způsob výpočtu DPH

Jak správně vypočítat DPH? Sazbou ze základu daně nebo z koncové částky. Kde je ve Fakturoidu najdete a jak se počítají?

Obsah článku

Nyní existují dva zákonné způsoby výpočtu DPH a to sazbou ze základu daněz koncové částky (v Nastavení jako Ze základuZ koncové částky).

Změnu nastavení výpočtu DPH pro jednotlivý doklad naleznete přímo v Další možnosti ↑ ve formuláři faktury či nákladu. Pokud byste chtěli změnit výpočet pro všechny doklady (vystavené po změně, nikoli zpětně), pak v Nastavení → Výchozí hodnoty.

Výpočet Základu, DPH a Koncové částky faktury

Koncová částka za fakturu vzniká součtem celkového Základu a celkové DPH. Základ i částka DPH za celou fakturu se přitom vypočítají součtem dílčích základů a dílčích DPH jednotlivých položek.

Tyto dílčí výpočty probíhají vždy v rámci jedné položky – jednoho řádku faktury.

Částka dílčího základu a dílčí DPH se počítá ze zadané Ceny za MJ (s/bez DPH dle zvoleného způsobu výpočtu), Počtu MJ (počet kusů, hodin apod.) a Sazby DPH – tyto tři údaje (resp. čtyři společně s Názvem položky) na fakturu zadáváte, a to buď ručně nebo pomocí našeptávače – výběrem položky ze Skladu.

Cena položky

Pokud používáte Sklad, načte se k vybrané skladové položce Cena za MJ odtud. Na detailu faktury uvidíte cenu tak, jak ji máte pro danou položku ve Skladu uvedenou. Zde je vhodné upozornit, že cena položky ve Skladu může mít až 3 desetinná místa a přesně tak se načte při vytváření faktury. Na vygenerované faktuře (po kliknutí na Vytvořit fakturu) se ale zobrazí cena zaokrouhlená jen na 2 desetinná místa.

Pokud Sklad nepoužíváte a zapisujete Cenu za MJ položky ručně, můžete při vytváření faktury zadat cenu se 3 desetinnými místy. Po vygenerování faktury se zobrazí cena zaokrouhlená na 2 desetinná místa, ale pro další výpočty se použije původní zadaná částka (se 3 desetinnými místy).

Detail faktury – můžete zadat cenu položky až se 3 desetinnými místy:

obrázek detailu faktury - zadání položky se třemi desetinnými místy

Na vygenerované faktuře se zobrazí cena zaokrouhlená na 2 desetinná místa:

obrázek vygenerované faktury - cena položky se dvěma desetinnými místy

DPH položky

Výpočet DPH probíhá pro každou položku (každý řádek) faktury zvlášť – dílčí DPH. Do výpočtu vstupuje Cena za MJ (ta původní se 3 desetinnými místy), Počet MJ položky a příslušná Sazba DPH. Výsledná částka dílčí DPH se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

Možné jsou dva způsoby výpočtu DPH – ze základu nebo z koncové částky.


Výpočet sazbou DPH ze základu

Při vytváření fakury (výpočet ze základu) zadáváte (ze Skladu nebo ručně) v tomto případě Cenu za MJ bez DPH a příslušnou Sazbu DPH.

Na detailu faktury vypadá situace následovně:

obrázek detailu faktury při výpočtu sazbou dph ze základu

Po vygenerování se seznam fakturovaných položek zobrazí takto:

obrázek vygenerované faktury při výpočtu sazbou dph ze základu

Cena Celkem bez DPH (dílčí základ) a částka dílčí DPH (za jednotlivé řádky) se dopočte následujícím způsobem:

 • Dílčí základ = zadaná Cena za MJ x Počet = cena Celkem bez DPH
 • Dílčí DPH = Cena za MJ x Počet x Sazba DPH = částka dílčí DPH za danou položku

Výsledek se v obou případech zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

Cena Celkem bez DPH se zobrazí na příslušném řádku faktury, ale vypočtená částka dílčí DPH za položku se na faktuře nezobrazí, použije se však k vypočtení Koncové částky (resp. celkové DPH za fakturu).

obrázek faktury - příklad výpočtu ze základu

V tomto konkrétním případě probíhá výpočet následovně:

1 ks Dárkový set L

 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH: 1000,000 x 1 = 1000,00
 • Dílčí DPH za položku: 1000,000 x 1 x 0,21 = 210,00

3 ks Dárkový set XL

 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH: 2000,022 x 3 = 6000,07 (resp. 6000,066 ale zaokrouhleno)
 • Dílčí DPH za položku: 2000,022 x 3 x 0,21 = 1260,01 (resp. 1260,014 ale zaokrouhleno)

Faktura

 • Celkový Základ: 1000,00 + 6000,07 = 7000,07
 • Celková DPH: 210,00 + 1260,01 = 1470,01
 • Koncová částka: 7000,07 + 1470,01 = 8470,08

Výpočet sazbou DPH z koncové částky (od 1. 4. 2019)

Na fakturu (výpočet DPH z koncové částky) zadáváte (ze Skladu nebo ručně) Cenu za MJ včetně DPH. Ta se na výsledné faktuře nezobrazí, ale vypočte se zní Cena za MJ (bez DPH) pro danou položku pomocí příslušné Sazby DPH.

Na detailu faktury vypadá situace následovně:

obrázek detailu faktury při výpočtu sazbou dph z koncové částky

Jednička ve žlutém kolečku u Dalších možností v tomto případě signalizuje zapnutou volbu výpočtu DPH Z koncové částky.

Po vygenerování se seznam fakturovaných položek zobrazí takto:

obrázek vygenerované faktury při výpočtu sazbou dph z koncové částky

Cena Celkem bez DPH (dílčí základ) a částka dílčí DPH (za jednotlivé řádky) se dopočte následujícím způsobem:

 • Dílčí základ: zadaná cena za MJ s DPH x Počet x 100 / (100 + Sazba DPH) = cena Celkem bez DPH
 • Dílčí DPH: zadaná cena za MJ s DPH x Počet = cena celkem s DPH, v tomto kroku dojde k zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Od zaokrouhlené částky se následně odečte dílčí základ daně pro danou položku vypočtený výše. Výsledkem je částka dílčí DPH za položku (za jeden řádek faktury).

Výsledek je v obou případech opět zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Stejně jako v přechozím případě se cena Celkem bez DPH (dílčí základ) zobrazí na příslušném řádku faktury, ale vypočtená částka dílčí DPH za položku se na faktuře nezobrazí, použije se však k vypočtení Koncové částky za fakturu.

obrázek faktury - příklad výpočtu z koncové částky

V tomto konkrétním případě probíhá výpočet následovně:

1 ks Dárkový set L

 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH: 1000,000 x 1 x 100 / (100 + 21) = 826,45 (resp. 826,446 ale zaokrouhleno)
 • Dílčí DPH za položku: 1000,000 x 1 = 1000,00 a poté 1000,00 – 826,45 = 173,55

3 ks Dárkový set XL

 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH: 2000,022 x 3 x 100 / (100 + 21) = 4958,73 (resp. 4958,732 ale zaokrouhleno)
 • Dílčí DPH za položku: 2000,022 x 3 = 6000,07 a poté 6000,07 – 4958,73 = 1041,34

Faktura

 • Celkový Základ: 826,45 + 4958,73 = 5785,18
 • Celková DPH: 173,55 + 1041,34 = 1214,88
 • Koncová částka: 5785,18 + 1214,88 = 7000,06

U každé položky na faktuře se spočte také Cena za MJ a to následovně:

Cena za MJ = zadaná cena za MJ s DPH x 100 / (100 + Sazba DPH)

 • Dárkový set L: 1000,000 x 100 / (100 + 21) = 826,45
 • Dárkový set XL: 2000,022 x 100/ (100 + 21) = 1652,91

Výpočet DPH - možný nesoulad

Jak již bylo vysvětleno výše, Základ faktury vznikne součtem jednotlivých Cen celkem bez DPH (dílčích základů pro každý řádek). Celková DPH faktury vznikne obdobně součtem dílčích DPH za jednotlivé položky – řádky (tyto dílčí výpočty na faktuře uvedeny nejsou).

Jelikož Koncová částka vzniká součtem ZákladuDPH (nikoli přímým výpočtem ze Základu pomocí Sazby DPH), může zde vzniknout jistý nesoulad. Vysvětlíme na následujícím příkladu.

obrázek faktury - příklad výpočtu, kde vzniká nesoulad z důvodu zaokrouhlování

Na faktuře přibyla položka Slevový poukaz v hodnotě -99,90 (Cena za MJ je -99,900 a Sazba DPH 21 %). Výpočet DPH tentokrát volíme ze základu a proto:

Slevový poukaz

 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH: -99,900 x 1 = -99,90
 • Dílčí DPH za položku: -99,900 x 1 x 0,21 = -20,98 (resp. -20,979 ale zaokrouhleno)

Výpočty celkových částek na faktuře se poté změní:

 • Celkový Základ: 1000,00 + 6000,07 – 99,90 = 6900,17
 • Celková DPH: 210,00 + 1260,01 – 20,98 = 1449,03
 • Koncová částka: 6900,17 + 1449,03 = 8349,20

Kdybychom však chtěli spočítat Koncovou částku přímo z celkového Základu pomocí Sazby DPH, postupujeme následovně:

Koncová částka = Základ x Sazba DPH = 6900,17 x 0,21 = 1449,04 (resp. 1449,0357 ale zaokrouhleno)

Oproti Koncové částce na faktuře (1449,03) zde vzniká rozdíl 0,01 z důvodu zaokrouhlování.

Změny ve výpočtu DPH

Ve Fakturoidu se pro režim Z koncové částky dříve (do 31. 3. 2019) používal výpočet koeficientem. Ze zadané ceny za MJ včetně DPH robot vypočítal základ a částku DPH pomocí příslušného koeficientu. Tento koeficient se vypočítal jako "Sazba DPH / (100 + Sazba DPH)". Výsledek se zaokrouhlil na 4 desetinná místa.

Např. u sazby 21 % byl výpočet: 21/121, což bylo 0,173553719 po zaokrouhlení 0,1736.

Příklad pro stejnou položku jako výše (výpočet Z koncové částky):

1 ks Dárkový set L

 • Dílčí DPH za položku: 1000,000 x 1 x 0,1736 = 173,60
 • Dílčí základ, tedy cena Celkem bez DPH za položku: (1000,000 x 1) – 173,60 = 826,40

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.