Účetní závěrka a uzávěrka

Obsah článku

Účetní závěrkou ukončujeme aktuální účetní období (například roční účetní uzávěrka ukončuje aktuální rok). Jedná se o zhodnocení a kontrolu celé účetní práce za daný časový úsek, což není jednoduchá záležitost a je zpravidla vždy lepší nechat ji v režii zkušené účetní. Ještě před samotnou závěrkou, která tvoří poslední krok k ukončení účetního období, musíme provést ještě i uzávěrku. Ta je v podstatě přípravou, díky které máme dostatek informací pro závěrku.

Sestavení závěrky a uzávěrky je povinné pro každého, kdo vede účetnictví. Konkrétní formu a vymezení více popisuje zákon o účetnictví.

Splnění zákonné povinnosti však není jediný účel, proč závěrku a uzávěrku tvoříme. Procesy a dokumenty, které v průběhu zpracováváme, nám poskytnou komplexní pohled na celkovou kondici podniku. Zjistíme například stav dlouhodobého majetku, zásob nebo výroby.

Co je účetní závěrka

Samotná závěrka představuje vyhotovení účetních výkazů. Následuje vždy až po uzávěrce, která obsahuje všechny přípravné procesy, potřebné pro vytvoření požadovaných účetních dokumentů pro závěrku.

Kdo musí sestavovat účetní závěrku

Povinnost sestavit závěrku platí pro všechny účetní jednotky. Velké, střední a malé účetní jednotky musí sestavovat závěrku v plném rozsahu, a také ji mít ověřenou auditorem (výjimky vypisuje zákon o účetnictví). Pro mikro účetní jednotky stačí závěrku vyhotovit pouze ve zkráceném rozsahu a bez ověření auditorem. Jak vypadá závěrka v plném a zkráceném rosahu pak upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.

Právnické osoby (zapsané v obchodním rejstříku) musí navíc závěrku zveřejňovat.

Co je součástí účetní závěrky

Hlavními dokumenty, které musíme připravit, jsou:

Kdy se účetní závěrka sestavuje

Nejčastěji řešíme závěrku na konci účetního období, což bývá u většiny společností 31. prosince. Označujeme ji jako řádnou a bývá součástí daňového přiznání. Závěrka může být i mimořádná - například ve chvíli, kdy zaniká povinnost vést účetnictví (likvidace, konkurs). Třetím typem je závěrka mezitimní, která se sestavuje v průběhu účetního období (například při změně právní formy).

Účetní uzávěrka

Uzávěrka je souhrnem všech operací, kterými se připravujeme na účetní závěrku.

Fáze uzávěrky

1) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace spočívá v porovnání skutečného stavu majetku a závazků oproti hodnotám vedeným v účetnictví. Inventuru můžeme provádět:

  • fyzickou (fyzicky kontrolujeme majetek např. vážením či přepočítáváním),
  • dokladovou (kontrolujeme především nehmotné položky, jako například závazky).

Může se stát, že během inventury narazíme na chyby. Běžně se počítá s drobnými rozdíly, které se zohlední při určení normy. Jakmile však narazíme na větší rozdíl oproti normě, chybějící položky nazýváme mankem (či schodkem) a položky nad normu zase přebytkem.

2) Uzávěrkové operace

Mezi tyto operace patří:

  • inventarizační rozdíly (zjištění úbytků, přebytků, manka...),
  • korekce oceňování (odpisy, opravné položky, kurzové rozdíly...),
  • časové rozlišení (výnosy a náklady...),
  • rezervy (zákonné rezervy, na daň z příjmu...),
  • dohadné účty (pasivní a aktivní účty - nevyfakturované dodávky, očekávaná plnění).

3) Zjištění hrubého výsledku hospodaření

V této fázi se porovnávají obraty účtů a vyčíslují se jejich zůstatky.

4) Výpočet daně z příjmu

Daň z příjmu vypočteme z hrubého účetního výsledku hospodaření, který jsme získali v předchozím kroku. Základ daně se upraví o odčitatelné položky a nezdanitelnou část daně. Tuto daň pak ponížíme o slevy a daňová zvýhodnění. Po těchto krocích zjistíme výši daně.

5) Uzavření účetních knih

Na konci se uzavřou všechny aktivní účty. Tím je dokončen proces účetní uzávěrky a přechází se na účetní závěrku.

Související obsah

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.