Dlouhodobý majetek firmy

Obsah článku

Co je dlouhodový majetek?

Pokud máme ve firemním majetku položky, které hodláme ve vlastnictví držet déle než jeden rok, můžeme je označit za dlouhodobý majetek. Pro příklad si můžeme uvést výrobní stroje, automobily, budovy, pozemky nebo i software.

Pro všechny subjekty, které vedou účetnictví, platí povinnost u tohoto majetku zaznamenávat pokles jeho hodnoty (až na výjimky, do kterých spadají například pozemky), k čemuž nám slouží účetní odpisy. Jednotlivé složky dlouhodobého majetku patří také do aktiv v rozvaze.

Pro účely vedení daňové evidence jsou u dlouhodobého majetku podstatné pouze daňové odpisy.

Dlouhodobý majetek je více definován zákonem o účetnictví.

Hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek popisuje prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví. U tohoto majetku platí povinnost jej účetně odpisovat pro všechny účetní jednotky. Dobrovolně je také možné hmotný majetek odpisovat daňově, díky čemuž si můžeme snížit daňový základ. Daňové odpisy hmotného majetku definuje zákon o daních z příjmu. Tento zákon stanovuje minimální hodnotu majetku na 80 000 Kč. Pokud vstupní hodnota majetku tento limit splňuje, je možné na něj daňové odpisy uplatnit.

Co všechno spadá pod hmotný majetek podrobně rozepisuje vyhláška, jedná se například o budovy, auta, stroje a pozemky.

Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek opět více upřesňuje prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví. Tento majetek držíme po dobu delší, než jeden rok, a to za předpokladu, že nám v budoucnu vygeneruje příjem.

Patří sem například cenné papíry, obchodní podíly, dluhopisy nebo poskytnuté půjčky.

Nehmotný majetek

O dlouhodobém nehmotném majetku se dočteme v prováděcí vyhlášce k podvojnému účetnictví. Jedná se o majetek, na který si nemůžeme "sáhnout". Není také možné jej využít pro daňové odpisy, ale pouze účetní, což znamená, že nemá zákonem stanovenou minimální hodnotu.

Za nehmotný majetek můžeme označit například software, patenty, know-how nebo goodwil.

Vyřazení dlouhodobého majetku

Majetek vyřazujeme nejčastěji z důvodů, jako je například prodej, likvidace, dar (bezúplatný převod majetku), vklad majetku do jiné společnosti nebo převod do osobního užívání.

Ať už řešíme jakýkoliv z nich, k vyřazení musíme vždy vytvořit platný dokument, který bude danou operaci dokazovat. U likvidace by to byl likvidační protokol (a zápis z inventury), v případě prodeje faktura, u daru pak zase darovací smlouva. Při převodu do osobního užití budeme potřebovat protokol o předání majetku.

Při vyřazení majetku musíme zohlednit jeho aktuální hodnotu ve chvíli, kdy jej vyřazujeme, je třeba tady proto zohlednit také odpisy.

Související obsah

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.