Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)

Aktuální

Tento článek aktualizujeme, aby vždy reflektoval právě platnou legislativu. Pokud myslíte, že nám něco uteklo, napište nám. Díky!

Poslední kontrola: 14. 10. 2019

Kromě dalších změn od 1. 1. 2015 platí i nový režim při fakturování osobám nepovinným k dani (nepodnikající osoby, koncoví spotřebitelé) v zahraničí. Pokud poskytujete níže uvedené služby osobám nepovinným k dani v EU, máte povinnost odvést DPH ve státě zákazníka (pro určení DPH použijete sazbu dle dané země):

 • telekomunikační
  1. pevné a mobilní telefonní služby
  2. telefonní služby poskytované přes internet
  3. poskytování přístupu na internet (ISP)
  4. …a další viz Článek 6a
 • elektronicky poskytované
  1. digitalizované produkty včetně softwaru
  2. webové prezentace
  3. služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem
  4. …a další viz Článek 7
 • rozhlasové a televizní vysílání
  1. rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí
  2. rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu
  3. …a další viz Článek 6b

Abyste se nemuseli registrovat v každém státě jako plátce DPH (to už naši moudří zákonodárci uznali za příliš šílené), zavádí se režim jednoho správního místa. V praxi to znamená, že si vyberete daňový portál jednoho členského státu (nejspíš ČR) a přes něj pak budete odvádět DPH ze všech příslušných plnění. Pro registraci v ČR musíte splňovat tyto podmínky:

 • Jste v ČR registrováni k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba)
 • Máte v ČR sídlo nebo provozovnu
 • Nejste registrování k režimu jednoho správního místa v jiném státě

Pak budete čtvrtletně podávat jedno přiznání, ve kterém budou všechna příslušná zahraniční plnění vyčíslená v eurech. Přiznání bude mít své referenční číslo, které se použije při jeho platbě do pole "zpráva pro příjemce".

Pokud se zaregistrujete, musíte podávat prázdné přiznání i za čtvrtletí, kdy jste neměli žádná plnění relevantní pro MOSS.

Výjimka při ročním obratu do 10 000 EUR

Od 1. ledna 2019 však došlo ke změně, kdy je místem poskytnutí služeb výjimečně členský stát poskytovatele, pokud:

 • hodnota poskytnutí služeb nepřekračuje ve stávajícím a v předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR bez DPH (za každý kalendářní rok zvlášť); a
 • poskytovatel je usazen, nebo není-li usazen, má bydliště nebo se obvykle zdržuje pouze v jednom členském státě; a
 • poskytovatel poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby osobám nepovinným k dani nacházejícím se v jiném členském státě.

Jsou-li splněny všechny tyto podmínky, vztahuje se na poskytnutí služeb DPH v souladu s pravidly platnými v členském státě poskytovatele. MOSS neřešíte a fakturujete normálně nepodnikající osobu do ČR.

Pokud jste neplátce DPH a fakturujete elektronické či telekomunikační služby nepodnikajícím osobám v EU celkem do 10 000 EUR za rok, nemusíte se registrovat ani jako identifikovaná osoba a podávat MOSS, protože je místo plnění v ČR a fakturujete bez DPH.

Poskytovatel služeb ale může zvolit použití pravidla členského státu příjemce služby a je v tomto případě tímto rozhodnutím vázán po dobu dvou kalendářních let. Jakmile dojde k překročení prahové hodnoty 10 000 EUR, je místem poskytnutí služeb členský stát příjemce služby (nelze zvolit jinou možnost).

Podrobně zde - Příručka EU ke změně v MOSS platné od 1. 1. 2019.

Ve Fakturoidu

Náš robot pomůže s detekcí situace, kdy fakturujete koncovému spotřebiteli usazenému v EU a správně doplní DPH dle státu.

Zákazníkům na tarifu Sólo+ a Firma nabízíme vygenerování elektronického podání v sekci Exporty > Exporty k DPH.

Registrace

K režimu jednoho správního místa se můžete registrovat od 1. 10. 2014 na Daňovém portálu (Odkaz "Vrácení DPH v rámci EU / Mini One Stop Shop").

Podrobně o režimu jednoho správního místa v PDF Finanční správy.

Publikováno 10. 11. 2014

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte