Náležitosti faktury

Aktualizováno 2. 1. 2014

Jasnou prioritou při budování Fakturoidu bylo, aby faktury v něm vytvořené splňovaly všechny zákonné požadavky. Je to složitější, než by se snad mohlo zdát. Pojďme se podívat na to, k čemu jsme došli.

Faktura – neplátce DPH

Začneme náležitostmi faktury u neplátce DPH. Vycházejme z Občanského zákoníku § 435, kde je v odstavci 1 napsáno:

„Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.”

Kromě jasných náležitostí (název firmy, sídlo, IČ) to pro nás živnostníky znamená, že jsme povinni uvést zmínku o zápisu v živnostenském rejstříku. Jak ukázala naše anketa (klikněte „or see results” u tlačítka Vote), více než polovina dotazovaných o této náležitosti neví.

Abyste vyhověli zákonu, stačí někde na faktuře uvést větu: „Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5. 2. 2007 (Ev. č.: 990004-19900501).” Vaše evidenční číslo najdete na živnostenském listu.

Aktualizováno: Díky komentáři jsme přišli na to, že od 1. 7. 2008 došlo ke změně, ze které plyne, že noví živnostníci už evidenční číslo nemají a dostatečným řešením je uvést větu: Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Další povinné údaje faktury nám předepisuje zákon o účetnictví § 11 Účetní doklady:

 • a) označení účetního dokladu → označení Faktura
 • b) obsah účetního případu a jeho účastníky → dodavatel, odběratel, položky faktury
 • c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • d) okamžik vyhotovení účetního dokladu → datum vystavení
 • e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
 • f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Písmeno f) je matoucí a mohlo by se zdát, že vynucuje podpis vystavovatele na faktuře. Není tomu tak, jedná se o podpisy osob na straně odběratele, např. někoho, kdo za něj danou věc objednal a toho, kdo případ účtuje. Podrobněji viz tento článek. Pro nás je důležité, že faktura v PDF nemusí mít ani razítko, ani podpis vystavovatele a bude platná.
POZOR! Osoba, která není plátcem DPH, nesmí mít na faktuře uvedeno „Daňový doklad”. Může být trestáno pokutou.

Aktualizováno: Ukázalo se, že šlo o špatnou interpretaci založenou na starším znění zákona o DPH. Dotázáním u několika finačních úřadů jsme zjistili, že slova „Daňový doklad” by tam neplátce uvádět spíše neměl (právě kvůli vztahu k DPH), ale pokud je uvede, nebude to považováno za chybu, která by zneplatnila celý doklad.

Neplátci DPH používají fakturu zároveň jako výzvu k úhradě. Hlavní smyslem přece je, dostat zaplaceno. Proto by váš klient měl snadno najít číslo vašeho účtu, kód banky a variabilní symbol pro platbu.

Faktura – plátce DPH

Kromě všeho výše uvedeného, musí plátce DPH podle § 28 odst. 2 zákona o DPH na faktuře zohlednit následující:

 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, plátcem
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
 • základ daně
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 • výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích

Faktura do zahraničí

Na toto téma jsme napsali zvláštní článek – Faktury do zahraničí – náležitosti, zvyklosti a doporučení.

Všechny zde popsané náležitosti jsme do Fakturoidu při oživování zapracovali. Věřím, že se vám tyto informace budou hodit, i když ho nebudete používat.

Příště se podíváme na proforma faktury.

Zdroje

Publikováno 29. 11. 2009

Prohledat Blog a Podporu

RSS

Chcete nám něco říct?

Použijte